تعیین اثر عدم قطعیت پارامترها بر اعتبار نتایج تحلیل پایداری طاق‌های آویزان در سواحل چندلا‌یه رودخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

با توجه به مشکلات موجود در مطالعه صحرایی پدیده گسیختگی طاقی‌شکل، امکان ثبت تغییر شکل‌های لحظه‌ای طاق آویزان تا زمان وقوع تخریب در ساحل رودخانه وجود ندارد و لذا نمی‌توان وقوع گسیختگی برشی و چرخشی در طاق‌های آویزان تخریب شده در طبیعت را از یکدیگر متمایز نمود. در این مقاله، اثرات عدم قطعیت موجود در تعیین پارامترهای موثر در تحلیل پایداری طاق آویزان بر اعتبار نتایج تحلیل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، اثرات تغییرات هر پارامتر مجزا بر ضریب اطمینان پایداری طاق آویزان در شرایطی که مقدار سایر پارامترها ثابت ‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین عدم قطعیت مرتبط با هر پارامتر، تمایز بین (1) خطاهای اندازه‌گیری و (2) عدم قطعیت‌های مربوط به تغییرپذیری طبیعت ذاتی هر پارامتر مدنظر قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که عدم قطعیت‌های پارامترها آنقدر بزرگ هستند که احتمال بروز خطا در تخمین‌‌ها خیلی زیاد بوده و در این میان عدم قطعیت پارامترهای ارتفاع و عرض طاق آویزان، عمق ترک کششی و چسبندگی مصالح تشکیل دهنده طاق آویزان دارای اهمیت شایانی هستند. همچنین از آنجا که عدم قطعیت‌های پارامترها در وهله اول از تغییرپذیری طبیعت ذاتی پارامترها ناشی می‌شود تا از خطاهای اندازه‌گیری، لذا بایستی در روش‌های نمونه‌برداری صحرایی دقت بسیار زیادی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effects of parameter uncertainty on the reliability of overhanging riverbank stability analysis in multi-layered riverbanks

نویسندگان [English]

  • Amir Samadi
  • Ebrahim Amirii
  • Mohammad Hadi Davoodi
  • Hassan Rahimi
.
چکیده [English]

Because of difficulties in the field monitoring of overhanging riverbanks, it is not possible to monitor its deformations before failure, and therefore it is sometimes admittedly difficult to discriminate between shear versus toppling failures in the field. In This paper evaluated the extent to which uncertainties in the parameterisation of controlling factors feed through to influence the reliability of the resulting overhanging stability estimate.  Thus, the impacts of variations in each individual parameter on the factor of safety are investigated, while keeping all other parameter values constant. In estimating the magnitude of the uncertainty typically associated with each of the parameters, discriminating between (i) measurement errors and (ii) uncertainties associated with the inherent natural variability of each parameter is helpful. The results showed that the care should be taken when estimating the values of cantilever block height, block width, tension crack depth, block material cohesion, and the block material unit weight as the safety factor is more sensitive to the variation of these factors. Since parameter uncertainties are derived primarily from the inherent variability of the parameters, rather than measurement errors, much more careful attention should be paid to field sampling techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability analysis
  • Sensitivity analysis
  • Riverbank
  • Cantilever failure
  • Uncertainty