ارزیابی و کاربرد مدل Chemflow در افزایش راندمان آبیاری سیستم آبیاری قطره ‏ای

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

طراحی مناسب عمق و مدت آبیاری در سیستم‏های آبیاری مانع از تلفات آب و یا وارد کردن تنش به گیاه می‌شود. عمق و مدت آبیاری دو پارامتر اساسی در طراحی سیستم آبیاری قطره‏ای است. در اکثر موارد،‏ ارزیابی سیستم در زمان بهره‏برداری نشان می‌هد که این دو پارامتر با هدف موردنظر تطابق ندارند. از آنجایی که برای ارزیابی و تعیین مطلوب این پارامترها از طریق آزمایش‏های صحرایی نیاز به صرف زمان و هزینه زیاد است،‏ استفاده از مدل‏های شبیه‌سازی اهمیت زیادی در این خصوص دارد. هدف این مطالعه،‏ ارزیابی و کاربرد مدل Chemflow برای مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آب در سیستم‏های آبیاری قطره‏ای است. در این تحقیق پارامترهای طراحی برای تأمین نیاز آبی درخت زیتون تعیین شد. پس از اعمال دو پارامتر مذکور در زمان آبیاری،‏ عمق خیس شدگی اندازه‌گیری شد و مشخص شد که پارامترها بیش از حد برآورد شده است و عمق خیس شدگی فراتر از مقدار مورد نیاز است. با تکمیل داده‏های لازم و کالیبراسیون مدل،‏ مقادیر مطلوب با کمک مدل تعیین شد و با اعمال آبیاری مجدد تحت این شرایط مشخص شد که عمق خیس شدگی به شرایط ایده‏ال رسیده است. نتایج این را هم نشان داد که رطوبت اولیه خاک و زمان مناسب قطع جریان تأثیر به‌سزایی در عمق خیس شدگی مطلوب دارند. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and application of Chemflow model for increasing water efficiency in trickle irrigation system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi H Nazrifar
  • Rezvaneh Momeni
چکیده [English]

Suitable design of depth and time irrigation in irrigation systems prevents from water wasting or causing stress to plant. Depth and time irrigation are two basic parameters in trickle irrigation system. System evaluation in the time of operation often shows that these parameters don’t coincide with the wanted goal. As, the evaluation and desirable assigning of these parameters by performing field experiment need to spend much time and cost, so using simulation models for the purpose get to be much importance. Assessment and application chem. flow model for increasing water efficiency in trickle irrigation system is the purpose of this research. In this research, the designing parameters assigned for supplying water requirement of olive tree. After applying the mentioned parameters at the time of irrigation, the wetted depth was measured and it was known that the parameters were overestimated and wetted depth was much needed. By getting the full required data and calibrating the model, the desired value assigned and by applying more water, it was found that the wetted depth has reached to its ideal condition. Also, the results showed that the initial soil moisture and suitable cut off time on the flow had the desired effect on desirable wetted depth so, chemflow model provides the possibility of calibration of mentioned parameters after designing and caused to optimum use of water, reducing water loss and plant stress ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water efficiency
  • ..
  • Chemflow model
  • Trickle irrigation system