بررسی اثر تغییرات مشخصات جریان بر الگوی‌ جریان در پیچانرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیچانرودها نوع مهمی از رودخانه‌ها را تشکیل می‌دهند و بررسی الگوی جریان آن‌ها بخش قابل توجهی از مهندسی رودخانه را تشکیل می‌هد. تاکنون مدل‌های زیادی در زمینه‌ الگوهای جریان ارائه شده ولی همه آن‌ها عدم قطعیت‌های فراوانی دارند که دلیل آن‌را می‌‌توان در عدم شناخت کافی از الگوهای جریان در پیچ، جستجو کرد. در این تحقیق به بررسی الگوهای جریان و سیر تغییرات آن‌ها در خم پرداخته شده است. کانال مورد آزمایش دارای شعاع انحنا خط مرکزی 1.7 متر و عرض 1.3 متر است. آزمایش‌ها در دبی‌های 63، 89 و 104 لیتر بر ثانیه روی توپوگرافی توسعه یافته اجرا شد. نتایج نشان داد که تغییرات توپوگرافی و الگوی جریان تقابلی کاملاً هماهنگ دارند، به‌طوری‌که با داشتن توپوگرافی بستر تا حدود زیادی می‌توان به وضعیت الگوی جریان پی برد. تغییرات دبی عرضی واحد و سرعت عرضی با توپوگرافی بستر هماهنگ و دارای سیر نزولی و نوسانی به سمت پایین‌دست می‌باشند، اما الگوی سرعت طولی از این تغییرات پیروی نمی‌کند. همچنین شباهت الگوهای جریان در دبی‌های مورد بررسی، نشان‌دهنده تأثیر بالای شعاع انحنا در مقابل دیگر پارامترهای جریان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of flow patterns in a sharp bend

نویسندگان [English]

  • Javad Mozafari
  • Ebrahim Amiri Tokaldany
چکیده [English]

River meanders are major features in rivers and investigation of their flow patterns are important part of river engineering. There are a variety of different models for identifying of flow patterns, but insight in the relevant meander processes is still incomplete and the available models to predict flow have high uncertainties. In this paper, Flow patterns and their changes across channel were investigated. The channel under experiment has curve radius of 1.7m in the centerline and 1.3m width. The experiments in this channel were undertaken with discharges of 63, 89, and 104 l/s on a developed topography. Result showed that, there is a specific interaction between the flow and the bed topography so that having a bed topography, flow patterns can be found. The bed topography leaves a strong footprint on transverse unit discharge and transverse velocity and they include a damped oscillation towards downstream, but longitudinal velocity pattern don’t follow them. Also, flow patterns are like together in these 3 discharges and it shows curve radius effects much more than other parameters on flow patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharp bend
  • Curve radius
  • Depth
  • averaged parameters
  • Developed topography