مدیریت تنش آبی جهت کاربرد بهینه آب و کود نیتروژنه در اراضی تحت کشت نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جهت تعیین سطح بهینه آب مصرفی و عملکرد نیشکر، پژوهشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده در سال 1386 در اهواز صورت گرفت. تیمارهای آبی: آبیاری کامل (I1)، 85% (I2) و 70% (I3) آبیاری کامل بودند. نیتروژن نیز در سه سطح 150(N1)، 250(N2) و 350(N3) کیلوگرم در هکتار لحاظ شد. تأثیر تنش آبی بر عملکرد نی و شکر در تیمار I1 نسبت به I3 معنی­دار بود و کاربرد تیمار I3 سبب کاهش عملکرد نی و شکر به‌میزان 18 و 17 درصد نسبت به تیمارI1  شد. بین تیمارهایI1  و I2 اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. تنش آبی بر کاهش عملکرد تأثیر معنی­داری داشت اما علی­رغم کاهش سطح آب و افزایش درجه خلوص شکر، کارایی مصرف آب در تیمارهای آبی معنی­دار نشد. عملکرد نی و شکر در تیمار N3 نسبت به N1 به‌میزان 26 و 20 درصد افزایش داشت. افزایش سطوح نیتروژن، افزایش معنی­دار کارایی مصرف آب را نشان داد که بیانگر اهمیت ویژه کاربرد ازت در کنار آب جهت ارتقاء میزان عملکرد است. بیشترین و کمترین عملکرد نی و شکر در تیمارهای I1N3 و I3N1 مشاهده شد. تیمارهای I3N3 و I1N1 بیشترین و کمترین مقدار کارایی مصرف آب را داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار آبی I2 برای کاربرد در کشت و صنعت امیرکبیر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Of Water Stress Management to Optimization of Water and Nitrogen Application on Sugarcane Fields

نویسنده [English]

  • Omid Bahmani
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effect of water stress and nitrogen fertilization on sugarcane yield and the optimum irrigation and nitrogen levels. This experiment was conducted as a split plot with a randomized complete block arrangement at the experimental farm of Khuzestan sugarcane research center during in 2007. Irrigation treatments were full irrigation (I1), %85 (I2) and %70 (I3) of I1. N application consist of 150 (N1), 250 (N2) and 350 (N3) kg/ha. The results indicated that effect of stress on cane yield and sugar yield in I1 and I2 are significant and reductions of Cane and sugar yields were 18 and 17 percent respectively. But we did not observe significantly different between parameters in I1 and I3. Water productivity increased when the water use decreased, but this effect in spite of decrease of water using and increase of sugar purity was not significant because water stress had significant effect on sugar yield. Sugarcane responses to N application were more than irrigation treatments. Cane yield and sugar yield reductions were 26% and 20% in N3 comparison with N1. Water productivity was significant with increase of N application and these results showed that water use and N application are the important parameters to manage of sugarcane yield. Water production was decreased under irrigation treatments. The maximum and minimum cane and sugar yield was observed in I1N3 and I3N1, respectively. Highest and lowest Water productivity was observed in I3N3 and I1N1. According to results the I2 treatment was the best level to irrigation of Khuzestan sugarcane fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen
  • Irrigation
  • Sugarcane
  • Water productivity
  • Yield