مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان SAR و EC آب آبیاری بر عملکرد پوشش سیستم زهکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ضرورت استفاده از پوشش یکی از موارد اصلی در طراحی سیستم زهکشی‌ زیرزمینی است. نسبت جذب سدیمی (SAR)‎ و شوری آب آبیاری (ECi)‎ از پارامترهای مؤثر بر پراکنش ذرات خاک و در نتیجه افزایش احتمال رسوب‌گذاری در لوله‌های زهکش زیرزمینی بدون پوشش است. در این تحقیق،‏ آزمایش نفوذسنجی برای تعیین شاخص نسبت گرادیان و گرادیان خروجی برای بررسی پتانسیل گرفتگی و احتمال ورود ذرات خاک به‌داخل لوله‌های زهکش با استفاده از سه نمونه آب با مقادیر متفاوت SAR و شوری اجرا شد. آزمون نفوذسنجی روی سه سیستم زهکشی،‏ شامل سیستم زهکشی بدون پوشش،‏ سیستم دارای پوشش معدنی و مصنوعی اجرا شد. در این آزمایش‌ها،‏ تغییرات دبی،‏ نفوذپذیری سیستم،‏ شاخص نسبت گرادیان و گرادیان خروجی بررسی شد. نتایج نشان داد مقادیر شاخص نسبت گرادیان در سیستم بدون پوشش بین 1.34 تا 2.74 می‌باشد که نشان دهنده وجود پتانسیل گرفتگی در محل ورود جریان به‌داخل زهکش بود. با این وجود ورود ذرات خاک به‌داخل زهکش مشاهده نشد. درحالی‌که در سیستم‌های با پوشش،‏ مقدار شاخص مذکور در بیشتر مواقع کمتر از یک بود. نتایج مقایسه گرادیان شکست هیدرولیکی با گرادیان خروجی در هر گرادیان،‏ نشان داد اختلاف عملکرد فیلتری بین سیستم بدون پوشش و سیستم‌های با پوشش ناچیز بود. در مقابل بین عملکرد هیدرولیکی آن‌ها تفاوت وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Study of Irrigation Water SAR/Salinity Influence on Envelope Performance in Subsurface Drainage System

نویسندگان [English]

  • Hassan Ojaghloo
  • Teimour Sohrabi
  • Hassan Rahimi
  • Mahdi Ghobadinia
  • Alireza Hasanoghli
  • Masoud Mohammadi
چکیده [English]

Necessity to use envelope is one of the more importance requirements in the design of subsurface drainage system. Sodium adsorption ratio (SAR) and salinity of irrigation water (ECi) are affecting parameters on soil particles dispersion.This potentially causes the sedimentation in drain pipes where no envelope applied. In current research, permeameter test were done to determine gradient ratio and exit gradient in order to evaluate the clogging potential and the probability of soil particle movement into drain pipes using three water samples with different amount of sodium adsorption ratio and salinity. Permeameter tests were accomplished on three drainage systems including drainage system without envelope and drainage system with granular and synthetic (PLM) envelopes. Through this experiment, the values of outflow variation, system permeability, gradient ratio and exit gradient were investigated. Results showed that the values of gradient ratio in the system without envelope were between 1.34 and 2.74 which indicates considerable clogging potential in flow entrance location into drain. Nonetheless, soil particles movement into drain pipe was not observed. whereas in systems with envelope, values of these indicators often were less than one. With calculation of hydraulic failure gradient and comparing this gradient with exit gradient value in each gradient value, soil particle resistance against pressure head was studied. Results indicated that the difference between filtration function of systems without and with envelope were negligible whereas hydraulics function difference between them using the first and the second water samples were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeameter Test
  • Hydraulic Failure Gradient
  • Drain Envelope
  • quality of drainage water