حذف نیترات از زه‌آب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در چند دهه اخیر،‏ مصرف کودهای نیتروژن‌دار باعث افزایش آلودگی محیط‌ زیست شده است. در سال‌های اخیر استفاده از جاذب‌های ارزان قیمت،‏ مانند زئولیت‌ها برای حذف این آلاینده‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق کارایی زئولیت سمنان به دو صورت طبیعی و اصلاح شده توسط هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید،‏ در حذف نیترات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زئولیت اصلاح شده کارایی خوبی در جذب نیترات از محلولهای آزمایشگاهی و زه‌آب کشاورزی دارد و با افزایش غلظت نیترات از 10 به 200 میلی‌گرم بر لیتر (N- NO3)،‏ میزان جذب از 0.2 به 1.4 میلی‌گرم برگرم افزایش یافت. آزمایش‌های سینتیکی اولیه نشان داد که زمان لازم برای رسیدن به تعادل 150 دقیقه می‌‌باشد. به‌علاوه میزان جذب در حالت متحرک بیش از حالت ساکن بوده و با افزایش غلظت از 10 به 200 میلی‌گرم بر لیتر،‏ اختلاف جذبی دو حالت از 0.05 به 0.37 میلی‌گرم بر گرم رسید. بررسی ایزوترم جذب در دو حالت ثابت و متحرک نشان داد که ایزوترم لانگمیر تطابق خوبی برای بیان جذب نیترات توسط زئولیت دارد. زئولیت اصلاح شده با حذف 56 درصد نیترات از زه‌آب کشاورزی عملکرد خوبی در حذف نیترات از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nitrate -- oval from agricultural wastes using modified zeolite

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdavi mazdeh
  • Abdolmajid liaghat
  • Yahya Sheikh mohamadi
چکیده [English]

In recent decades, consumption of nitrogenous fertilizers has increased environmental pollution. Using low ab cost effective sorbents such as zeolite has been more considered in recent years. In this study, the performance of natural and modified Semnan zeolite, using HDTMA-Br, for nitrate removal was evaluated. The results showed that the modified zeolite had a good performance in nitrate adsorption from laboratory solution and from an agricultural wastewater. By increasing the concentration of solution from 10 to 200 mg/lit , the amount of adsorption increases from 0.2 to 1.4(mg/g)as well. Initial kinetic experiments showed that 150 minutes is needed for reaching equilibrium condition. Furthermore , the amount of adsorption in shaking mode is more than stationary mode and with increasing nitrate concentration from 10 to 200 mg/lit, the difference between their adsorption will increase from 0.05 to 0.37 mg/g.the investigating governing isotherm in shaking and stationary mode showed that Langmuir isotherm has a good agreement for describing nitrate adsorption by zeolite. Modified zeolite by removing 56 percent of nitrate from agricultural waste water showed a good performance in nitrate removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surfactant.-Modified zeolite-Nitrate
  • - oval-Sorption-Agricultural wastewater-: Isotherm-