بررسی آسیب ناشی از خلازایی در سرریز با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیچیدگی پدیده شناخته شده خلازایی در سازه‌های آبی ناشی از تجربه‌های مختلف در مشاهده این آسیب و عوامل متعدد مؤثر بر ایجاد خلازایی است. پارامتری مؤثر بر آسیب در یکی از مهم‌ترین سازه‌های آبی یعنی سرریز سدها،‏ سرعت جریان،‏ فشار سیستم و مقاومت مصالح جداره محیط،‏ مدت زمان کارکرد،‏ محتوای هوا،‏ هستند. در روش کلاسیک کنترل آسیب از شاخص کاویتاسیون استفاده می‌شود. در این تحقیق از منطق فازی برای تنظیم سطوح آسیب،‏ مدیریت و پیش‌بینی شدت آسیب براساس دو عامل مهم سرعت و شاخص کاویتاسیون استفاده شده است. برای ایجاد،‏ سنجش و مقایسه مدل فازی در این پژوهش از داده‌های عددی سنجیده شده در دو سرریز شوت نمونه،‏ آسیب گزارش شده،‏ آسیب تخمین زده شده کلاسیک و نتایج یک مدل فازی پیشین بهره گرفته شده است. مدل فازی ایجاد شده سطوح آسیب کاویتاسیون را مشابه با شدت واقعی آسیب و محدوده آسیب را در بازه آسیب کاویتاسیون واقعی تخمین می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Cavitation Damage in Spillway Using Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zandi Gohar Rizi
  • Mahdi Ajdari Moghadam
چکیده [English]

The complexity of known phenomenon of cavitations in hydraulic structures is due to different experiences in damage observation and varied effective factors influencing on cavitations initiation. The effective parameters on damage in the dam spillway, are flow velocity, system pressure and surface material strength, operation time duration and air content. In classical damage controlling method, capitation index was used. In this research the fuzzy logic was applied to arrange the damage levels, management and prediction of damage intensity, depending on two important factors, velocity and cavitations index. Verified numerical data of two spillway cases, reported real data, classical predicted damage, and predicted result of a prior fuzzy modeling were used in order to develop and verify the new fuzzy model and test it. The developed model estimated cavitations damage level similar to real damage intensity and predicted damaged region close to the real damaged zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membership Function
  • Fuzzy Model
  • Cavitations Damage
  • Spillway
  • Cavitations Index