بررسی تا‌بع تقا‌ضای آب و تعیین آب‌بها در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق با ‌ا‌هداف تعیین کشش قیمتی تقا‌ضای آب، ارزش بهره‌‌وری نهایی آب در تولید محصول ذرت تعیین قیمت تمام‌شده آب و مقایسه آن با ارزش بهره‌‌وری نهایی آب صورت گرفته است. آمار و اطلاعات لازم با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌‌ای چند مرحله‌ای، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش‌نامه با کشاورزان در شهرستان برد‌‌سیر جمع‌آوری شد. نتایج نشان می‌‌دهد که بهر‌ه‌‌وری نهایی هر مترمکعب آب در روش آبیاری دوار مرکزی 0.26 کیلوگرم و ارزش تولید نهایی آن 468 ریال و بهره‌‌وری نهایی هر مترمکعب آب در روش آبیاری غرقابی 0.2کیلوگرم و ارزش تولید نهایی آن برا‌بر 371ریال است. کشش قیمتی تقاضای آب در روش‌‌‌های آبیاری قطره‌‌ای و غرقا‌بی به‌ترتیب برابر با 1.97- و 1.55- به‌دست آمد. با توجه به کشش‌پذیر بودن تقاضای آب می‌توان گفت که قیمت‌گذاری آب نقش تعیین‌کننده‌‌ای در میزان به‌کا‌‌‌ر‌‌گیری آن خواهد داشت. افزایش قیمت آب هم به خاطر حفظ سیستم شبکة آب‌های سطحی و هم به خاطر مدیریت و کاهش مؤثر تقاضای آب آبیاری لازم است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of water demand and determination of water price in Kerman province

نویسنده [English]

  • Ladan Shafie
چکیده [English]

This study was performed to determine the price elasticity of water demand, value of water marginal productivity in corn production, final price of water and comparison with value of water marginal productivity. Data were collected by using of Multi-stage cluster sampling method through interview with farmers and questionnaire in Bardsir city. Results indicated that in center-pivot irrigation method marginal productivity of 1m3 of water and value of marginal product were 0.26 kg and 468 Rials and in basin irrigation system, Productivity of 1m3 of water and value of marginal product were 0.2 kg and 371 Rials. Price elasticity of water demand in center-pivot and basin method was calculated -1.97 and -1.55 respectively. With regard to the elasticity of water demand, it can be said that water price has effective rule in rate application. Because of conservation of runoff water network system, decrease of irrigation water demand and proper management is necessary.