مقایسه اقتصادی دو روش آبیاری سطحی و قطره‌ای در کشت زیر پوشش پلاستیک محصول گوجه‌فرنگی در منطقه جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از بزرگ‌ترین مسائل کشاورزان منطقه جیرفت، عدم مدیریت صحیح آبیاری است. برای دستیابی به بهترین روش آبیاری و بهبود کارآیی مصرف آب گیاه گوجه­فرنگی در زیر پوشش پلاستیک، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل، فاکتور اول روش آبیاری (سطحی و قطره­ای) و فاکتور دوم سطح آبیاری (50، 75 و 100% نیاز آبی)، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی دو سال (85 و 86) با سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا شد. نتایج فنی این بررسی نشان داد که روش و سطح آبیاری و اثر متقابل آنها، روی قطر میوه اثر زیاد نداشته است. مقایسه میانگین عملکرد دو ساله، بهترین تیمار را روش قطره­ای با تأمین 100% نیاز آبی و حجم آب مصرفی 4625 متر مکعب با عملکرد 42 تن در هکتار معرفی کرد. کمترین عملکرد نیز مربوط به تیمار آبیاری سطحی با تأمین 50% نیاز آبی بود. نتایج اقتصادی طرح به روش بودجه­بندی جزئی نیز تیمار آبیاری قطره­ای با تأمین 100% نیاز آبی را به‌عنوان تیمار ارجح‌ از لحاظ اقتصادی معرفی و تجزیه و تحلیل ارجحیت سرمایه‌گذاری نیز این نتیجه را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Comparison of Furrow and Micro Irrigation Methods on Tomato Production under Plastic Coverage in Jiroft Region

نویسنده [English]

  • Mahdieh Saei
چکیده [English]

Wrong irrigation management is one of the farmers' problems in Jabot district. In other to achieve the best irrigation method and improve the efficiency of tomato water requirements under plastic coverage, the design was conducted to measure tomato water requirements at the level of 50, 75 and 100% in a randomized completely block in a (2.3) factorial method, on Jabot farms for two years long(2006, 2007). The executive results showed that the fruit diameter was not considerably influenced by irrigation level, method and level-method interaction .The results obtained by comparing the mean yields indicated that dropping irrigation had maximum yield at level of 100% plant water needs as compared with minimum that of surface irrigation one at 50% of plant ones. Totally. It was conducted that the best treat is dripping irrigation at level of 100%. The analysis of economic results was performed using a partial budgeting procedure and also investment preference confirmed that dropping irrigation method with the supply 100% of water requirements is preferable than the other irrigation levels and methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip irrigation
  • Jiroft area
  • Tomato
  • Economic evaluation
  • Surface irrigation
  • Plastic coverage