بررسی و پیش‌بینی نقش صنایع در آلودگی آبخوان‌های زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی(مطالعه موردی: دشت یزد - اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دشت یزد- اردکان بعنوان بزرگترین حوضه آبی استان، به سبب وجود 99.4 درصد از فعالیت‌های صنعتی در معرض آلودگی منابع آب زیرزمینی قرار گرفته است. در این تحقیق، به‌منظور سنجش آلودگی آب­های زیرزمینی منطقه، از 36 حلقه چاه آب آشامیدنی نمونه‌برداری شده است. هدف از تحقیق، بررسی و پیش­بینی روند تغییرات شاخص­های کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه برای شبیه‌سازی شرایط طبیعی سفره با استفاده از مجموعه‌ای از روابط در یک مدل مفهومی است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد کیفیت آب چاه­های مورد بررسی برای تمامی پارامترها به‌جز شوری، در حد مجاز است. با توجه به مدل مفهومی، از مهمترین چالش­های فعلی در این دشت، افت سطح سفره در حدود 1.2 متر و کاهش کیفیت منابع آب (افزایش 2.5 درصد شوری) می‌باشد. شدت افزایش غلظت نمک در دوره­های خشکسالی (9.5 درصد)، به مراتب بیشتر از کاهش غلظت نمک در دوره­های ترسالی (2.5 درصد) است. با مصرف آب به شکل کنونی، غلظت نمک در سال 1400 به mg/lit 1670 خواهد رسید. درحالی‌که با رشد 0.8 درصدی مصرف آب تا سال 1400، پیش­بینی می‌شود غلظت نمک در سال 1400 به 1960میلی­گرم در لیتر برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of industries’ role in contamination of groundwater aquifers by using the conceptual model (Case study: Yazd province)

نویسندگان [English]

  • Hadi Zarei -Mahmud Abady
  • Sayed Aboulghasem Mir Hosseini
  • Sayed Masoud Monavvari
چکیده [English]

Ground water resources of Yazd – Ardakan plain (as largest watershed basin in Yazd province) are exposed pollution because of existence 99.4 percent of industrial units .at this study was sampled from 36 drinking water wells. The aim of this study is investigate and predict the changes of qualitative indicators of ground water resources in order to simulate the natural aquifer conditions using several relations in the conceptual model. The results showed that the water quality of observed wells for all parameters were permissible except salt. The main challenges of this plain are the drop of water table about 1.2 m and reduction of water resources quality (by 2.5 percent salt per year) Intensity of salt concentration promotion in drought periods (9.5 percent) is higher than the of salt concentration reduction in the wet period (2.5 percent). If the water consumption was like now, the salt concentration will be 1670 mg/l in 2021 century, but if water consumption be 0.8 percent in 2021 century, it is expected that salt concentration will increase to 1960.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual model Yazd
  • Pollution
  • Ground waters
  • Industrial influent