بهینه‌سازی عملکرد کانال‌های آبیاری برمبنای تحلیل حساسیت ضرایب وزنی شاخص‌ها و دوره‌های مختلف بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1L4 در شبکه آبیاری دز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

درمورد کانال‌های آبیاری باید ترکیب مناسبی از شاخص‌های بهره‌برداری را انتخاب و با استفاده از یک روش بهینه‌سازی آن را در یک تابع هدف بهینه کرد. ولی مشکل اساسی،‏ انتخاب شاخص‌های مناسب بهره‌برداری و فقدان یک روش استاندارد برای تعیین اهمیت نسبی این شاخص‌ها است. هدف اصلی از این تحقیق،‏ ارزیابی یک روش پیشنهادی برای وزن‌دهی به شاخص‌ها با استفاده از تحلیل حساسیت پارامتری ضرایب وزنی شاخص‌ها و مدل ترکیبی ICSSDOM است. در این تحقیق،‏ برای نمایش قابلیت مدل مورد استفاده و الگوی پیشنهادی از کانال توزیع‌کننده E1L4 در شبکه آبیاری دز استفاده شده است. در مدل هیدرودینامیک ICSSDOM از ترکیب روش بهینه‌سازی SA و مدل شبیه‌سازی هیدرودینامیک ICSS استفاده شده است. مناسب‌ترین ضریب وزنی شاخص‌ها برای بهینه‌سازی عملکرد بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری با استفاده از یک روش منطقی و مستقل از هرگونه قضاوت کارشناسی تعیین شده است. برطبق نتایج حاصله در حالتی‌که ضریب وزنی هر شاخص به‌صورت نسبت مستقیمی از پتانسیل بهبود آرمانی آن شاخص درنظر گرفته شده باشد،‏ درصد بهبود بهتر از سایر گزینه‌های مختلف مورد بررسی است. از دیگر اهداف این تحقیق ارزیابی بهینه‌سازی عملکرد بهره‌برداری از کانال‌ها برمبنای دوره‌های مختلف بهره‌برداری (6،‏ 12،‏ 18 و 24 ساعته) است که منجر به انتخاب دوره بهره‌برداری 8 ساعته با درصد بهبود بالاتر شد. دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین ترکیب مناسب پارامترهای الگوریتم بهینه‌سازی SA است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irrigation canals performance optimization based on sensitivity analysis of weighting coefficients of indicators and different periods of operation

نویسندگان [English]

  • Sayed Asadpllah Mohseni- movahed
  • Samira Norouzpour
چکیده [English]

For performance optimization of irrigation canals a suitable combination of indicators must be chosen and optimized in an objective function using an optimization method. But the main problem is choosing appropriate indicators and the lack of a standard method to determine their relative values. The main aim of this research is assessing a proposed method to value indicators in their combination in an objective function in optimization process of irrigation canal performance. For demonstration the capability of ICSSDOM and proposed method, the model was applied on E?L? of Distributaries' canal of Dez irrigation network. In ICSSDOM, SA (Simulated Annealing) technique is used in a combination with a hydrodynamic model (ICSS). In this research, the most appropriate weighting coefficients of indicators were appointed for performance optimization of irrigation canals using a logical approach which is independent of any professional judgment. According to the results while the weighting coefficient of indicator is considered as a direct proportion of difference between ideal and present performance , the improvement percent is better than the other conditions. The other important aim in this research is assessing performance of irrigation canals according to different periods of operation (6hours, 12hours, 18hours and 24hours). The results showed that the eight-hour period of operation leads to the more performance improvement. In addition to, above mentioned results, a suitable composition of SA parameters was determined.