بررسی اثر تراکم و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری رطوبت با دستگاه تتاپروب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های نسبتاً جدید برای اندازه‌گیری رطوبت خاک استفاده از دستگاه تتاپروب است. از مزایای این روش اندازه‌گیری سریع،‏ دقت بالا،‏ اندازه‌گیری مستقیم در صحرا و در شرایط طبیعی و قابلیت اندازه‌گیری رطوبت خاک از حد رطوبت پژمردگی تا رطوبت اشباع است. در این تحقیق برای بررسی اثر تراکم و بافت خاک بر دقت دستگاه تتاپروب،‏ سه نوع خاک با بافت‌های شنی،‏ لومی و رسی انتخاب گردید. سپس از هر نوع خاک 17 نمونه با تراکم‌های متفاوت برداشت شد. نمونه‌ها طوری انتخاب شدند که دامنه رطوبتی آنها بین خاک خشک شده در مجاورت هوای آزاد و رطوبت اشباع باشد. سپس دستگاه را با دو روش خطی و غیر خطی کالیبره کرده و مقادیر اندازه‌گیری شده با روش وزنی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که دستگاه در خاک‌های شنی دارای بیشترین دقت (میانگین قدرمطلق خطاها 2.7%) بوده و با افزایش میزان رس خاک از دقت دستگاه کاسته می‌شود. اثر تراکم خاک بر دقت اندازه‌گیری دستگاه در خاک‌های شنی ناچیز بوده و با سنگین‌تر شدن بافت خاک،‏ میزان تاثیر تراکم خاک بر دقت دستگاه افزایش نشان داد. رسم نمودار همسانی بین نتایج روش تتاپروب و روش وزنی نشان داد که بیشترین و کمترین همسانی بین دو روش به ترتیب در خاک‌های شنی و رسی (0.95=R2 و 0.91=R2)‎ بوده و در خاک‌های لومی همسانی متوسط (0.93=R2)‎ بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of soil texture and compaction on the precision of water content measu-- ent by Theta Probe (model ML2)

نویسندگان [English]

  • Hamze Ali Alizadeh
  • Majid Nouri-mohamadieh
  • Abdolmajid liaghat
چکیده [English]

Theta Probe is one of the new methods for measuring soil water content. Rapid measurement, high precision and direct measurement in field condition are important advantages of this method. In this study, the effects of soil texture and compaction on water content measurement precision by Theta Probe (model ML2) were evaluated. For this purpose, three types of soil (sandy, loam and clay) were selected. Subsequently, 17 samples, from each type of soils, with various compaction and moisture content (between dry soils to saturated soil) were taken. Then, the Theta Probe was calibrated for each soil by linear and nonlinear techniques. Results of Theta Probe method compared with usual gravimetric method. The results indicated that ML2 Theta Probe have the highest precision (RMSE=% 2.7) in the sandy soil and precision of the Theta Probe have inverse relationship with clay content. Also, results showed that the effect of soil compaction on Theta Probe precision is very low and this effect increases by increasing in clay content. The correlation curves between results of Theta Probe method and gravimetric method showed the highest correlation (R2 =0.95) in sandy soil and the lowest correlation (R2 =0.91) in clay soil, Loamy soil had intermediate condition (R2 =0.93).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ML? Theta Probe
  • Gravimetric Method
  • Soil Compaction
  • Water Content Measu
  • ent