ارزیابی روشهای کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین شوری و اسیدیته عمقی خاک (مطالعه موردی: اراضی منطقه بوکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت آگاهی از نحوه پراکنش مکانی شوری و اسیدیته در اعماق مختلف خاک،‏ برای تعیین تناسب اراضی برای کاشت و یا تعیین میزان آب لازم برای آبشویی در اراضی شور و از طرفی مشکلات و هزینه‌های اندازه‌گیری صحرایی این داده‌ها،‏ یافتن راهکار مناسب در تخمین این پارامترها امری ضروری به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن همبستگی مکانی شوری و اسیدیته در اعماق مختلف،‏ با استفاده از اطلاعات موجود در یک عمق می‌توان اطلاعات موجود در دیگر اعماق را برآورد کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تعیین پراکنش مکانی شوری و اسیدیته در سه عمق30-0 ،‏60-30 و 90-60 سانتی‌متر خاک به کمک مقادیر این دو پارامتر در خاک سطحی در منطقه بوکان انجام گرفت. برای این منظور روش کوکریجینگ برای تخمین و تهیه نقشه پراکنش پارامترهای مذکور استفاده شد. نتایج حاصل از این تخمین با نتایج حاصل از کریجینگ معمولی در آن نقاط مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ برتری زیاد محسوسی نسبت به کریجینگ ندارد. با در نظر گرفتن پیچیدگی این روش در شرایطی که تعداد نمونه ها برابر باشد و مدلهای برازش داده شده بر داده‌ها یکسان باشد،‏ روش کریجینگ توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Kriging and Cokriging methods in estimating soil salinity and pH (Case study: Boukan region)

نویسندگان [English]

  • Khaled Ahmadauli
  • Saman Neikmeher
  • Abdolmajid liaghat
چکیده [English]

There are two important parameters in determining the suitability of land for crop production or amount of required water for leaching in saline soils: (1) the spatial distribution of salinity (ECe); and (2) pH in different depth of soil. Collecting sufficient soil samples and analyzing them are both time consuming and expensive. Therefore, it is essential to find alternative methods to easily estimate such parameters and with lower costs. Given that salinity and pH values are known for a particular depth, the same can be calculated for other depths since they are spatially correlated. There are two methods to estimate and prepare ECe and pH distribution map for different soil depths: Kriging and Cokriging methods. The aim of this study was to compare the results of these methods by determining the spatial distribution of salinity and pH in three soil depths 0-30, 30-60 and 60-90 cm in Boukan region; and to find out the spatial correlation among them. The results show that there is no significant difference between the two methods. Therefore, Kriging method is suggested, especially in the case of equal numbers of data and similar fitted models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Boukan region
  • Cokriging
  • Spatial correlation
  • Kriging
  • Soil salinity