ارزیابی ساختمانهای مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روشها و وسایل مختلفی برای اندازه گیری رطوبتی خاک وجود دارد. یکی از روشهای ارزان و ساده،‏ استفاده از بلوک گچی است. بلوک گچی یا بلوکههای مقاومت،‏ مخلوطی از آب و گچ هستند که با داشتن دو الکترود باعث اختلاف جریان الکتریکی در رطوبتهای مختلف می شود. در این تحقیق 5 نوع بلوک گچی با ساختارهای متفاوتی از گچ و سیمان تهیه شد. در بلوک های استفاده شده سه توری استوانه ای هم مرکز به عنوان الکترود قرار گرفته اند. شعاع توری استیل به ترتیب از شعاع بیرونی 25،‏ 15 و 10 میلیمتر است. گروه بندی بلوکها بر اساس نوع گچ به کار رفته در آنها (گچ کشته،‏ نیمه کشته و معمولی)،‏ ترکیب مقادیر مختلف گچ و سیمان و مقادیر وزن گچ به کار رفته در ساخت آنها انجام گرفته است. با بررسی رفتار بلوکهای گچی در هوا و خاک،‏ مناسب ترین نوع بلوک گچی به لحاظ نحوه ساخت،‏ نوع و مقدار مواد سازنده بلوک (گچ و سیمان)،‏ و فاصله آنها و به طور کلی اعتبار واسنجی اولیه بلوک گچی در هوا و میزان تعادل آن با خاک،‏ انتخاب شد. بلوکههایی که از ترکیب گچ و سیمان بودند همبستگی معنی داری با خاک مورد آزمایش (لوم رسی) نشان دادند. در این مقاله از دستگاه ELE مدل 5910A برای اندازه‌گیری رطوبت بلوک استفاده شد که در مقایسه با سایر وسایل از دقت خوبی در دامنه برنامه ریزی برای مدیریت آبیاری برخوردار است. همچنین مشخص شد که با داشتن منحنی اولیه واسنجی بلوک در هوا،‏ که بر اساس اندازه گیری رطوبت در مقابل قرائت ELE به دست می آید،‏ امکان برآورد رطوبت خاک بدون واسنجی بلوک ها میسر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some different types of gypsum blocks for determination of soil moisture

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ghanadzadeh
  • Kamran Davari
  • Bijan Ghahraman
چکیده [English]

There are several methods for measuring and monitoring the status of soil moisture. One of the cheap methods compared with methods using more expensive devices, is determination of soil moisture status with the aid of a gypsum block. In this method, soil moisture status is determined by measuring the electric resistance of two electrodes embedded in the device. 5 brands of gypsum blocks with different structures were applied. The electrodes comprise of three omocentric cylindrical steal nets. The radiuses of these nets were 25, 15 and 10 millimeters. Gypsum Blocks were classified based on their types (dead, half dead, alive), composition (cement ratios) and the weight of gypsum used in their construction. By careful monitoring of their behaviors in air and soil, the most appropriate kind of gypsum block was selected according to their construction technique, type and ratio of their composites (gypsum and cement), electrode's space, characteristics of initial calibration and validation in the air and its equilibrium status in the soil. The blocks which use cement in structures have uniformity with soil moisture curve. In this study an ELE model 5910A soil moisture meter was used for reading the blocks. And as a result of the comparison of these devices functionality, the ELE soil moisture meter was recognized as a precise devise for the irrigation management program range. It was also determined that having the initial calibration curve of gypsum block in the air which is derived from the dimensionless relative moisture versus readings of the ELE, it is possible to measure the soil moisture without calibrating the gypsum block in soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsum block structure
  • Soil moisture measu
  • ent
  • Calibration
  • Tention potentional
  • ELE