تأثیر عوامل جوی و هیدرولیکی بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی درمنطقه امیدیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای بررسی اثر شدت‌های مختلف باد،‏ فشار،‏ فواصل و آرایش آبپاش‌ها بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی طرحی با استفاده از سه طیف شدت باد (5-0،‏ 7-5 و 7 < متر بر ثانیه)،‏ سه فشار متوسط آبپاش (35،‏40 و 45 متر) و سه فاصله آبپاش روی لوله فرعی (15،‏ 18 و 21 متر) اجرا شد و آرایش های مختلف (مستطیلی،‏ مربعی و مثلثی) برای همه تیمارها مشابه سازی و یکنواختی توزیع آب محاسبه گردید. نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان داد که وقتی که سرعت باد متوسط باشد (7-5 متر بر ثانیه) ضریب یکنواختی 2.3 درصد نسبت به باد ملایم ‌(5-0 متر برثانیه) کاهش می یابد. با افزایش سرعت باد تا حدود 7 متر برثانیه،‏ کاهش ضریب یکنواختی در مقابل افزایش سرعت بادزیاد نیست،‏ ولی در سرعت‌های بیشتر (بیشتر از 7 متر بر ثانیه) ضریب یکنواختی شدیداً کاهش می‌یابد (در این طیف ضریب یکنواختی 20 درصد کاهش داشته است). ضریب یکنواختی توزیع آب در فواصل 15×15 متر (نسبت فواصل آبپاش‌ها به قطر پراکنش 0.39×0.39) بیشترین مقدار و در فواصل 21×21 متر (نسبت فواصل آبپاش‌ها به قطر پراکنش 0.5×0.5) کمترین مقدار می‌باشد. با افزایش نسبت فواصل آبپاش‌ها به قطر پراکنش،‏ ضریب یکنواختی مخصوصاً در بادهای شدید کاهش یافته است،‏ به همین دلیل توصیه می شود با افزایش سرعت باد،‏ نسبت فواصل آبپاش‌ها را به قطر پراکنش کاهش داده و از آرایش‌های مربعی استفاده شود تا ضریب یکنواختی توزیع آب قابل قبول گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of climatic and hydraulic parameters on water distribution uniformity coefficient in sprinkler irrigation system in Omidieh district

نویسندگان [English]

  • Adel Bavi
  • Heidar Ali kashkooli
  • Saeid Boromand nasab
چکیده [English]

In order to study the effects of wind velocity, operating pressure, various sprinkler layouts and spacing on water distribution uniformity in sprinkler irrigation system, a research project was conducted under three different wind velocities (0 - 5, 5 - 7, and > 7 m/s), using three operating pressures (35, 40 and 45m), three spacing on the lateral pipeline (15, 18 and 21m) and three different layouts (square, rectangular and triangular). Simulation experiments were conducted to estimate the water distribution uniformity. The results indicated that the distribution uniformity coefficient decreased with increasing of wind velocity. With the increase of wind velocity up to 7 m/s, the decrease of uniformity coefficient was not significant (the coefficient was reduced by 20% in the range of wind velocity applied). The highest water distribution uniformity coefficient occurred for 15×15 m spacing while the lowest value was achieved for the spacing of 21×21 m and sprinkler spacing to spraying diameter of 0.5×0.5. With the increase of sprinklers spacing to the spraying diameter, uniformity coefficient is reduced, especially at higher wind velocities, therefore at higher wind velocities, it is recommended to reduce the sprinkler spacing to spraying diameter ratio and use square arrangement in order to achieve an acceptable uniformity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sprinklers layouts
  • Dispersion range
  • Sprinkler spacing
  • Omidieh