اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه آفتابگردانتحت تیمارهای مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای بررسی آثار استفاده از پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد و اجزای آن در گیاه آفتابگردان،‏ آزمایشی در سال زراعی 1382 در مزرعه آزمایشی تصفیه‌خانه جنوب اصفهان،‏ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل: آبیاری با آب معمولی به صورت نشتی (FIN)‎،‏ آبیاری با پساب به صورت نشتی (FIW)‎،‏‌ آبیاری با پساب به صورت قطره‌ای سطحی(SDI)‎،‏ آبیاری با پساب به صورت قطره‌ای زیرسطحی در عمق 15 سانتی‌متری خاک (SDI15) و ‌آبیاری به صورت قطره‌ای زیرسطحی در عمق 30 سانتی‌متری خاک (SDI30) بودند. نتایج نشان داد که آبیاری با پساب به صورت قطره‌ای زیرسطحی در عمق 30 سانتی‌متری خاک (SDI30) به طور معنی داری،‏ حداکثر عملکرد دانه را نسبت به سایر تیمارها دارا بود و اختلاف معنی‌دار نشان داد. همچنین تیمارهایSDI15 و SDI30 بیشترین مقدار وزن هزاردانه و درصد پوکی دانه را داشتند و اختلاف معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها نشان دادند. درمقابل آبیاری با آب معمولی به روش نشتی (FIW)‎ در مقایسه با سایر تیمارها کمترین میزان عملکرد دانه و وزن هزار دانه را داشت. همچنین تیمارها از نظر درصد روغن اختلاف معنی داری با هم نشان ندادند. بر اساس نتایج این مطالعه آبیاری با پساب در مقایسه با آب معمولی تاثیر ویژه ای بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه داشته و آبیاری با پساب در عمق 30 سانتی متری خاک در شرایط مشابه با مطالعه حاضر مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of treated municipal wastewater with subsurface drip irrigation on seed yield and its components in sunflower

نویسندگان [English]

  • Kamran Asgari
  • Ali Solyimani
  • Payam Najafi
چکیده [English]

In order to calculate the effects of using treated municipal wastewater on Seed Yield and its Components in sunflower, this experiment was conducted in 2003, at experimental farm in south treatment plant in Isfahan. The experimental was randomized complete block design with five treatments and tree replications were used. Treatments were: Furrow irrigation with well water (FIN), surface drip irrigation with wastewater (SDI), subsurface drip irrigation with wastewater in 15cm depth (SDI15), subsurface drip irrigation with wastewater in 30cm depth (SDI30) and furrow irrigation with wastewater (FIW).Results show that, subsurface drip irrigation with wastewater in 30 cm depth as compared to other treatments, had higher seed yield and had seen noticeable difference. Also SDI15 and SDI30 treatments had higher 1000-seed weight and deaf percentage and had seen significant difference. Thus, furrow irrigation with wastewater (FIW) had lower Seed yield and 1000-seed weight as compared to other treatments. Also because of depending seed oil to Genes, treatments had no significant deference in this character. In SDI30, plants absorb water and essential elements, better than other treatments because water source is near the root zone. In conclusion application of treated municipal wastewater caused better yield growth compared to well water .Also because of the better soil moisture and nutrient available at root zone, application of wastewater with subsurface drip irrigation system at 30 cm depth, provided the highest yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sunflower
  • Irrigation
  • treated municipal wastewater
  • subsurface drip irrigation