ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت سفره آب زیرزمینی دشت بروجن - فرادنبه با استفاده از مدل WEAP

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک،‏ حیاتی‌ترین منبع آب برای توسعه پایدار است و بنابراین حفاظت از این منابع با ارزش ضروری است. میانگین افت سالانه حدود 0.44 متر سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی دشت بروجن- فرادنبه در استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های اخیر نشان از برداشت بی‌رویه آب در این دشت دارد. برای این پژوهش از داده‌های چاه‌های مشاهده‌ای منطقه بین سال‌های 1371 تا 1390 (جدیدترین اطلاعات شروع پژوهش) و همچنین نتایج محاسبات بیلان سفره استفاده شد. پس از ارزیابی منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت بروجن- فرادنبه با مدل WEAP،‏ راه‌کارهای مدیریتی برای حفاظت از این آبخوان در قالب هفت سناریو تهیه شد. هر کدام از راهکارهای مدیریتی شامل تغییر الگوی کشت،‏ افزایش راندمان آبیاری و اعمال محدودیت برداشت آب از سفره و حالت‌های ترکیبی آن‌ها در مدل WEAP استفاده شد. نتایج نشان داد سناریوهای افزایش بازده آبیاری با به کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری و جایگزین کردن 25 تا 50 درصد سطح زیرکشت یونجه و سیب‌زمینی با گندم آبی در کنار اعمال محدودیت برداشت آب از سفره کارگشا خواهد بود. مدل WEAP دارای قابلیت بالایی در تعریف سناریوهای مدیریتی است و به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of different groundwater management scenarios in Broujen- Faradonbeh plain using the WEAP model

نویسندگان [English]

  • Dr-m radfar
  • Behnam Moaveni
چکیده [English]

Groundwater resources in arid and semi-arid areas are the most critical resources for sustainable development and hence, protecting of these resources is essential. The yearly average decline of 0.44 meters in the groundwater level of the Broujen- Faradonbeh aquifer reflects the excessive abstraction of the plain aquifer. In this study, long term (1992-2011) piezometric data and water budget results were taken into account in evaluating groundwater resources using the WEAP model and then management actions were applied to protect the aquifer. Each of management actions was evaluated as a scenario in the WEAP model. All of seven considered management scenarios, including changes in cropping pattern, increase in efficiency of irrigation, and water withdrawal restriction with combining to each other were carried out in the WEAP model. The results showed that increasing in efficiency of irrigation by using modern irrigation systems, replacement of 25 to 50 percent of alfalfa and potato area with wheat cultivation would be useful adjacent to make restriction in groundwater withdrawal. The results also showed that the WEAP model has high capability in scenario development and assessmentGroundwater resources in arid and semi-arid areas are the most critical resources for sustainable development and hence, protecting of these resources is essential. The yearly average decline of 0.44 meters in the groundwater level of the Broujen- Faradonbeh aquifer reflects the excessive abstraction of the plain aquifer. In this study, long term (1992-2011) piezometric data and water budget results were taken into account in evaluating groundwater resources using the WEAP model and then management actions were applied to protect the aquifer. Each of management actions was evaluated as a scenario in the WEAP model. All of seven considered management scenarios, including changes in cropping pattern, increase in efficiency of irrigation, and water withdrawal restriction with combining to each other were carried out in the WEAP model. The results showed that increasing in efficiency of irrigation by using modern irrigation systems, replacement of 25 to 50 percent of alfalfa and potato area with wheat cultivation would be useful adjacent to make restriction in groundwater withdrawal. The results also showed that the WEAP model has high capability in scenario development and assessmentGroundwater resources in arid and semi-arid areas are the most critical resources for sustainable development and hence, protecting of these resources is essential. The yearly average decline of 0.44 meters in the groundwater level of the Broujen- Faradonbeh aquifer reflects the excessive abstraction of the plain aquifer. In this study, long term (1992-2011) piezometric data and water budget results were taken into account in evaluating groundwater resources using the WEAP model and then management actions were applied to protect the aquifer. Each of management actions was evaluated as a scenario in the WEAP model. All of seven considered management scenarios, including changes in cropping pattern, increase in efficiency of irrigation, and water withdrawal restriction with combining to each other were carried out in the WEAP model. The results showed that increasing in efficiency of irrigation by using modern irrigation systems, replacement of 25 to 50 percent of alfalfa and potato area with wheat cultivation would be useful adjacent to make restriction in groundwater withdrawal. The results also showed that the WEAP model has high capability in scenario development and assessmentGroundwater resources in arid and semi-arid areas are the most critical resources for sustainable development and hence, protecting of these resources is essential. The yearly average decline of 0.44 meters in the groundwater level of the Broujen- Faradonbeh aquifer reflects the excessive abstraction of the plain aquifer. In this study, long term (1992-2011) piezometric data and water budget results were taken into account in evaluating groundwater resources using the WEAP model and then management actions were applied to protect the aquifer. Each of management actions was evaluated as a scenario in the WEAP model. All of seven considered management scenarios, including changes in cropping pattern, increase in efficiency of irrigation, and water withdrawal restriction with combining to each other were carried out in the WEAP model. The results showed that increasing in efficiency of irrigation by using modern irrigation systems, replacement of 25 to 50 percent of alfalfa and potato area with wheat cultivation would be useful adjacent to make restriction in groundwater withdrawal. The results also showed that the WEAP model has high capability in scenario development and assessment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Water resources
  • Aquifer management
  • Evaluation