شبیه‌سازی عددی جریان و رسوب با مدل CCHE2D(مطالعه موردی: پیچانرود پایین‌دست سد میناب)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش الگوی جریان و مقدار انتقال رسوب در بازه پیچان‏رود از رودخانه میناب در حد فاصل سد استقلال تا پل شهرستان میناب- استان هرمزگان با مدل عددی CCHE2D شبیه‏سازی شده است. پس از نقشه‌برداری دقیق، نقشه‏های توپوگرافی با مقیاس مناسب از محدوده مورد بررسی به‌دست آمد و سپس هندسه مدل و شبکه محاسباتی با ابعاد مختلف تهیه، و در نهایت بر اساس مشخصات اندازه‏گیری شده جریان و رسوب رودخانه، مدل هیدرودینامیک دو بعدی متوسط عمق، اجرا و نتایجی همچون تغییرات عمق، سرعت جریان، بار معلق و تغییرات بستر در رودخانه در نظر گرفته شد. در پایان، از دو معیار آماری R.M.S.E و M.A.P.E، داده‏های حاصل از شبیه‏سازی مدل عددی را با داده‏های مشاهده‏ای، مقایسه شد که خطای مدل برای پارامترهای سرعت، عمق و شیب انرژی با شاخص R.M.S.E به‌ترتیب 0.075، 0.116 و 0.0008 و با شاخص M.A.P.E به‌ترتیب 2.7، 6.2 و 4.4 درصد بود. مقایسه نتایج بیانگر دقت بالا و خطای کم مدل در پیش‌بینی پارامترهای جریان و رسوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of flow and sediment by CCHE2D model (Case study: downstream meander of Minab dam)

نویسندگان [English]

  • gholamreza khosravi
  • ahmad nohegar
  • asadolla khoorani
  • cyrus ershadi
  • mohamad fathi
چکیده [English]

In this study, the flow pattern and sediment transport amount in a meandering river reach located in the downstream of the Minab dam (Hormozgan province, Iran) were simulated using CCHE2D model. First, the topographic maps with appropriate scale of the study area were obtained by accurate surveying, then the model geometry and the numerical mesh network with different size were created. Second, the required parameters for running CCHE2D model were collected through field works. Finally, the model outputs, including flow depth and velocity and changes in suspended load and bed load sediment were obtained for the considered river reach. In the end, the two statistical criteria, including RMSE and MAPE were used to compare the parameters obtained from the numerical simulation model with the corresponding observed values. The RMSE of velocity, depth and energy slope were calculated equal to 0.075, 0.116 and 0.0008, respectively. The corresponding values of MAPE were obtained as 2.7, 6.2 and 4.4 percent, respectively. Comparison of the results confirmed the high accuracy and low error of the model in simulating the flow and sediment parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CCHE?D Numerical Model
  • Simulation
  • Roughness Coefficient
  • Meander