بررسی اثر شیب دیواره کانال و ضریب هدایت هیدرولیکی روی دبی نشتی با نرم‌افزار SEEP/W

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

توسعه کشاورزی در ایران تابع میزان و محدودیت آب است و دانستن میزان نشت آب از کانال‌ها لازم است. اگرچه روابط تجربی زیادی برای تخمین میزان نشت از کانال‌ها به دست آمده،‏ ولی تجربه نشان داده که ضریب‌های این معادلات با شرایط کشور ایران متفاوت است و از طرفی نوع روابط نیز به‌صورت منطقه‌ای تغییر می‌کنند. در این بررسی،‏ مدل نرم‌افزاری Seep/W برای تخمین میزان نشت از کانال خاکی فرضی استفاده می‌شود. عوامل متغیر در این پژوهش شامل شیب بدنه کانال و نیز هدایت هیدرولیکی خاک است. همچنین بررسی گرادیان هیدرولیکی،‏ نیروی زیر فشار و سرعت نشت در بدنه کانال در شرایط مختلف بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که با کاهش شیب دیواره کانال مقدار دبی نشتی از بدنه کانال،‏ به طور خطی افزایش می‌یابد. در وسط کف کانال گرادیان هیدرولیکی و سرعت نشت کمترین مقدار را دارد. با افزایش ضریب هدایت هیدرولیکی مقدار دبی نشتی از بدنه کانال،‏ به طور خطی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of effect of canal slope and hydraulic conductivity on seepage discharge with Seep/W software

نویسندگان [English]

  • Behnam Mansuri
  • Dr F. Salmasi
چکیده [English]

Agricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seepage
  • Seep/W software
  • Unlined canal
  • Hydraulic gradient
  • Uplift