انتخاب شاخص خشکسالی SPI مناسب با تکیه بر وضعیت آب‏های زیرزمینی در دشت یزد- اردکان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

پدیده خشکسالی اثرات قابل توجهی را در ابعاد مختلف،‏ به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران مانند استان یزد دارد. به طور معمول برای ارزیابی وضعیت خشکسالی در مناطق مختلف،‏ از شاخص‏های متداول استفاده می‏شود. اما در این پژوهش تلاش شده است که شاخصی با کارایی منطقه‏ای برای ارزیابی شدت خشکسالی در دشت یزد- اردکان،‏ انتخاب شود. بنابراین،‏ در این پژوهش،‏ شاخص خشکسالی SPI مناسب براساس وضعیت آب‏های زیرزمینی انتخاب شده است. با توجه به این که شاخص بارش استاندارد،‏ شاخصی با قابلیت انعکاس وضعیت منابع آب تشخیص داده شده است،‏ به بررسی و ارزیابی هماهنگی مقیاس‏های زمانی مختلف شاخص بارش استاندارد با وضعیت آب‏های زیرزمینی دشت یزد- اردکان با استفاده از هیدروگراف واحد دشت و تغییرات زمانی سطح ایستابی در پیزومترها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در منطقه مورد بررسی بهترین هماهنگی بین نوسانات سطح ایستابی و شاخص بارش استاندارد 12 ماهه وجود دارد. از این‏رو شاخص بارش استاندارد 12 ماهه به عنوان شاخص خشکسالی مناسب دشت یزد- اردکان انتخاب و معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of appropriate SPI drought index based on groundwater condition in Yazd – Ardakan plain, Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Nassimi
  • Zargham Mohammadi
چکیده [English]

Drought phenomenon has significant effects on various aspects, especially in the arid and semiarid regions of Iran like as Yazd province. Drought conditions in an area has been evaluated using conventional indices. This research attempts to select an efficient index with regional applicability. According to related literature, appropriate index has been selected based on the objects and type of study. In this research, SPI has been identified as an appropriate index for study of groundwater condition during drought. Since the SPI was considered as an appropriate index for explaining the water resources condition, different time scales of the SPI were applied to check the correlation between SPI and the fluctuation of the water table in the study area. The results show high correlation between fluctuations of the water table in piezometers with SPI 12-month period. As a result, SPI 12-month is proposed as an appropriate drought index in the study area.

Drought phenomenon has significant effects on various aspects, especially in the arid and semiarid regions of Iran like as Yazd province. Drought conditions in an area has been evaluated using conventional indices. This research attempts to select an efficient index with regional applicability. According to related literature, appropriate index has been selected based on the objects and type of study. In this research, SPI has been identified as an appropriate index for study of groundwater condition during drought. Since the SPI was considered as an appropriate index for explaining the water resources condition, different time scales of the SPI were applied to check the correlation between SPI and the fluctuation of the water table in the study area. The results show high correlation between fluctuations of the water table in piezometers with SPI 12-month period. As a result, SPI 12-month is proposed as an appropriate drought index in the study area.

Drought phenomenon has significant effects on various aspects, especially in the arid and semiarid regions of Iran like as Yazd province. Drought conditions in an area has been evaluated using conventional indices. This research attempts to select an efficient index with regional applicability. According to related literature, appropriate index has been selected based on the objects and type of study. In this research, SPI has been identified as an appropriate index for study of groundwater condition during drought. Since the SPI was considered as an appropriate index for explaining the water resources condition, different time scales of the SPI were applied to check the correlation between SPI and the fluctuation of the water table in the study area. The results show high correlation between fluctuations of the water table in piezometers with SPI 12-month period. As a result, SPI 12-month is proposed as an appropriate drought index in the study area.

Drought phenomenon has significant effects on various aspects, especially in the arid and semiarid regions of Iran like as Yazd province. Drought conditions in an area has been evaluated using conventional indices. This research attempts to select an efficient index with regional applicability. According to related literature, appropriate index has been selected based on the objects and type of study. In this research, SPI has been identified as an appropriate index for study of groundwater condition during drought. Since the SPI was considered as an appropriate index for explaining the water resources condition, different time scales of the SPI were applied to check the correlation between SPI and the fluctuation of the water table in the study area. The results show high correlation between fluctuations of the water table in piezometers with SPI 12-month period. As a result, SPI 12-month is proposed as an appropriate drought index in the study area.

Drought phenomenon has significant effects on various aspects, especially in the arid and semiarid regions of Iran like as Yazd province. Drought conditions in an area has been evaluated using conventional indices. This research attempts to select an efficient index with regional applicability. According to related literature, appropriate index has been selected based on the objects and type of study. In this research, SPI has been identified as an appropriate index for study of groundwater condition during drought. Since the SPI was considered as an appropriate index for explaining the water resources condition, different time scales of the SPI were applied to check the correlation between SPI and the fluctuation of the water table in the study area. The results show high correlation between fluctuations of the water table in piezometers with SPI 12-month period. As a result, SPI 12-month is proposed as an appropriate drought index in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd
  • Ardakan plain-Drought-Appropriate drought index-Standardized Precipitation Index (SPI)-