کپی رایت

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، بازنشر کنند.

بازنشر مطالب به معنی استفاده مستقیم محتوی نمی باشد و در این باره مجله پژوهش آب ایران با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب فارسی و انگلیسی مقالات را مورد بررسی قرار خواهد داد. حداکثر 15 درصد مشابهت از طرف مجله قابل قبول می باشد و در صورتی که مقدار مشابهت بیشتر از این مقدار باشد مقاله به نویسنده جهت تصحیح برگشت داده می شود.