پرداخت حق الزحمه داوران مجله

به اطلاع کلیه داوران مجله پژوهش آب ایران می رساند حق الزحمه داوری مقالات تا شماره 42 (پاییز 1400) در تاریخ 28 فروردین ماه 1400 به حساب معرفی شده در سامانه مجله واریز شده است. ضمن تشکر از زحمات ایشان، از همه داوران مجله درخواست می شود با مراجعه به کارتابل خود شماره حساب و سایر مشخصات را تکمیل کرده تا در پرداخت حق الزحمه وقفه ای رخ ندهد.