موضوعات = هیدرولوژی
مقایسه عملکرد بیلان آب سطحی با استفاده از دو مدل مخزنی در حوضه آبخیز کارون-4

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14253.2496

سمیرا بیاتی؛ خدایار عبدالهی؛ افشین هنربخش؛ محمدعلی نصراصفهانی


تحلیل چندمتغیره خطر سیل با استفاده از توابع مفصل تودرتو در حوضه آبخیز بازفت

دوره 16، شماره 2، مرداد 1401

10.22034/iwrj.2022.10181.2376

ساسان امینی؛ رفعت زارع بیدکی؛ رسول میرعباسی؛ مریم شفایی


تفکیک اثرات تغییر اقلیم و فعالیت‌های انسانی بر کاهش رواناب در حوضه کرخه با روش تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1401

10.22034/iwrj.2022.13801.2389

امیر عسکری؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ هوشنگ حسونی زاده؛ نرگس ظهرابی