موضوعات = آب های زیرزمینی
بررسی تاثیر سطوح مناسب تغذیه مصنوعی و مدیریت سیلاب در دشت شهریار بر منابع آب زیرزمینی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22034/iwrj.2023.14153.2472

نیما صالحی‌شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی؛ محمدرضا غفوری؛ مسعود صفوی؛ علی پناهدار


ارزیابی توسعه‌یافتگی توده‌های کارستی دیمه و ‌ پیرغار براساس تحلیل هیدروگراف چشمه

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401

10.22034/iwrj.2022.13956.2420

فاطمه گراوند؛ سید موسی حسینی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ راضیه لک


بررسی ارتباط هیدرولیکی آبخوان کاشان با دریاچه نمک مجاور آن و تعیین منشاء شوری ایجاد شده در آبخوان

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13889.2403

ابراهیم آقابیگی؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی پیربازاری؛ رضا قضاوی