موضوعات = سازه های آبی
ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکست آنی و تدریجی سد بر تغییرات بستر رسوبی

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14211.2488

امین مالدار بادلی؛ سید عباس حسینی؛ بابک فضلی مالیدره؛ میثم فاضلی


بررسی آزمایشگاهی ساختار تلاطم پرش هیدرولیکی مستغرق در کانال واگرای تدریجی با بستر زبر

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13852.2395

ساجده حاجی عزیزی؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


تاثیر زبری بستر و واگرایی تدریجی دیواره های حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 16، شماره 3، آبان 1401

10.22034/iwrj.2022.13916.2408

ساجده حاجی عزیزی؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


ارزیابی آزمایشگاهی ضریب دبی سازه ترکیبی کالورت-سرریز کلید پیانویی

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-36

الهام ایزدی نیا؛ مژده امیدوار