کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
شبیه‌سازی و روندیابی هیدرودینامیکی کمی-کیفی انتقال آلودگی در رودخانه شهری با استفاده از تلفیق مدل WASP و HEC-RAS

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-31

امیرعلی عبداللهی؛ حسین بابازاده؛ بهمن یارقلی؛ لعبت تقوی


ارزیابی مدل های رگرسیونی و نروفازی موجکی در برآورد مصرف آب شهری (مطالعه موردی: شهرکرمان)

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 71-84

مسعود رضا حسامی کرمانی؛ رضا ولی پرست فرخانی