کلیدواژه‌ها = ذرت
کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه‌ای تحت تأثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 103-113

عباس رضائی استخروئیه؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد جواد خانجانی


بررسی تأثیر تغییرات شوری آب زیرزمینی کم عمق بر ضریب گیاهی Kc ذرت

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 1-10

غلامحسین کریمی؛ عبدعلی ناصری


بررسی عملکرد گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی با فاصله و الگوهای مختلف نوارها

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 205-208

حمیدرضا فولادمند؛ علی اکبر زرین بال؛ محمد رضا هنر؛ سید ابراهیم دهقانیان


اثر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 161-170

امیر سلطانی محمدی؛ حیدر علی کشکولی؛ احمد نادری؛ سعید برومند نسب