کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
اولویت‌‌بندی سیاست‌های راهبردی استحصال حقابه رودخانه‌های مرزی ایران به روش AHP و ANP

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 39-51

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد جواد زینلی؛ بهاره سادات همراز


تعیین راهبرد درازمدت مدیریت منابع آب در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 63-72

فرخنده سادات هاشمی مدنی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


پتانسیل‌یابی منابع آب کارست کوه‌های دوان و شاپور براساس تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-100

مجید دشتی برمکی؛ محسن رضایی؛ جواد اشجاری