کلیدواژه‌ها = منطق فازی
ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش‌بینی سطح آب‌زیرزمینی(مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 95-105

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد


اصلاح و بهینه سازی مدل DRASTIC با استفاده از عامل شوری به منظور ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 185-192

فاطمه ریاحی؛ احمد نوحه گر؛ مجید خیاط خلقی؛ حسن وقارفرد