کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
آنالیز فازی شبکههای توزیع آب تحت شرایط کمبود فشار

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402

10.22034/iwrj.2023.13998.2435

سمیرا گوهری مقدم؛ کوروش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمدمهدی احمدی


مدیریت بروز آلودگی درشبکه‌های توزیع آب شهری: مطالعه موردی

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 17-22

پویا عباسی؛ فرهاد خام چین مقدم؛ سیدناصر باشی ازغدی


تخصیص بهینه منابع آبی شبکه آبیاری مارون با هدف بیشینه‌سازی سود اقتصادی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-49

پیمان کاشفی نژاد؛ عبدالرحیم هوشمند