کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل‌سازی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیب‌پذیری

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 105-113

بلال اروجی؛ ثمر مرتضوی؛ زینب فلاح کریمی؛ عباس اروجی


مقایسة مدل‌های برنامه‌ریزی ژنتیکی و مدل درختی M5 در پیش‌بینی خشک‌سالی

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 81-90

مهدی کماسی؛ سوده قبادی خسرو؛ محمدرضا هاشمی


برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در حوضه آبخیز طالقان

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 163-167

انیس نوری؛ مهدی وفاخواه؛ سیدکاظم علوی پناه