کلیدواژه‌ها = PSO
مقایسه عملکرد بیلان آب سطحی با استفاده از دو مدل مخزنی در حوضه آبخیز کارون-4

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14253.2496

سمیرا بیاتی؛ خدایار عبدالهی؛ افشین هنربخش؛ محمدعلی نصراصفهانی


ارزیابی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در واسنجی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی SWAT

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 99-109

آزاده جباری؛ حسن ترابی پوده؛ مجید حسینی؛ امیر حمزه حقی آبی


تعیین الگوی کشت بهینه جهت جلوگیری از افت آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم PSO

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 137-146

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده