کلیدواژه‌ها = مدل آشفتگی
ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکست آنی و تدریجی سد بر تغییرات بستر رسوبی

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14211.2488

امین مالدار بادلی؛ سید عباس حسینی؛ بابک فضلی مالیدره؛ میثم فاضلی


شبیه‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در مجاورت ورودی کانال آبگیر سد انحرافی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 89-98

نرگس حسینی اصلی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ محمد رستمی؛ جواد فرهودی


کاربرد روش‌های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی(مطالعه موردی: سد دامغان)

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 55-63

محمد رضا نیک‌پور؛ زینب سلمانی جلودار؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ هادی ثانی خانی؛ فریناز شجاع


بررسی اندرکنش میدان متوسط جریان اطراف عرشه پل مستغرق با بستر کانال و سطح آزاد

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 67-74

مصطفی حمزئی؛ میترا جوان؛ افشین اقبال زاده؛ سید عطا امینی