کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تأثیر کاربرد آب شور در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و بهره‌وری آب در گیاه لوبیا قرمز

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 97-105

10.22034/iwrj.2021.11181

زهره شاهرخیان؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سید حسن طباطبایی؛ علی شاه نظری


اثر شوری کلریدسدیم بر عملکرد دانه، جذب و انتقال برخی عناصر در سه توده گیاه دارویی کرچک (L. Ricinus communis)

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 99-109

عبدالرحمان محمدخانی؛ فاطمه عطار؛ محمدحسن صالحی؛ سعدالله هوشمند


تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد، میزان پروتئین و نسبت K+/Na+ جو بدون پوشینه

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 131-139

مجید نیکخواه؛ حسین شمسی؛ غلام حسن رنجبر


جذب آب توسط ریشه ذرت در شرایط تنش توأمان خشکی و شوری

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 101-112

شکراله اسماعیلی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


اثر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 161-170

امیر سلطانی محمدی؛ حیدر علی کشکولی؛ احمد نادری؛ سعید برومند نسب


ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط رقم روشن گندم

دوره 4، شماره 2، دی 1389، صفحه 1-12

محمد‌جواد نحوی‌نیا؛ علی شهیدی؛ مسعود پارسی نژاد