کلیدواژه‌ها = حوضه آبریز
کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

میلاد قلعه بان تکه داش؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزالله ایزدی


ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه‌ای سیلاب در حوضه‌های آبریز غرب ایران

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 215-219

سعید شعبانلو؛ احمد رجبی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید فرهاد موسوی


بررسی میزان برداشت ماهانه آب زیرزمینی در محدوده شبکه‌های عمده آبیاری زاینده‌رود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 19-26

مختار میران‌زاده؛ علیرضا مامن‌پوش