کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
بررسی سرعت عبوری از روی پوشش گیاهی سخت مستغرق با توزیع ارتفاعی تصادفی در کانال‌های روباز

دوره 17، شماره 4، بهمن 1402

10.22034/iwrj.2023.14516.2554

سیما صمدی قره ورن؛ اکرم عباسپور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر


برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 51-61

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


پیش‌بینی عمق آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌ها با مقطع مرکب

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 109-117

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی