کلیدواژه‌ها = آب شرب
بررسی عملکرد هیدرولیکی، فنی و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ آبرسانی روستاهای استان ایلام

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 11-19

علیرضا حسینی؛ جعفر مامی زاده؛ لیلی شفیعی؛ نبی یاسمی


تأثیر فیلم‌های شیمیایی بر کاهش تبخیر پساب‌های اسیدی مجتمع مس سرچشمه

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 11-16

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیل زاده؛ خداکرم غریبی؛ ابوالفضل عزیزیان


اندازه‌گیری غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه های آب شرب در شبکه آبرسانی شهر زنجان

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 19-26

مهدی امانلو؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ محمدرضا یافتیان؛ عباسعلی زمانی