کلیدواژه‌ها = دوره بازگشت
کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-104

مهدیه دانش زاده؛ حجت کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ سعید فرزین؛ سید فرهاد موسوی