کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
شبیه‌سازی رواناب و فرسایش خاک با استفاده از روش اتوماتای سلولی

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 123-131

هادی ثانی‌خانی؛ علی خراسانی؛ یعقوب دین پژوه


اثر کاربری ‌اراضی مختلف حوضه سد زاینده‌رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 143-152

مهدی پژوهش؛ منوچهر گرجی؛ سید محمود طاهری؛ فریدون سرمدیان؛ جهانگرد محمدی؛ حسین صمدی