کلیدواژه‌ها = آبیاری جویچه‌ای
ارزیابی روش شاخص مقیاس به‌منظور تعیین نفوذ آب به خاک در بافت‌های مختلف

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 103-111

محمد رضا امداد؛ محسن دهقانی؛ هرمزد نقوی


بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه‌ای با هیدروگراف‌های ورودی موجی و ثابت

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 141-149

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ فریبرز عباسی


ارزیابی روش‌های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن‌ها با دو روش پیشنهادی

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 135-143

مسعود محمدی؛ مهدی مکاری باغ خیراتی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری


برآورد نفوذ آب در جویچه با یک مدل دو بعدی و مقایسه آن با سایر مدل‌های نفوذ

دوره 6، شماره 1، تیر 1391، صفحه 105-110

مهدی پناهی؛ سید مجید میر لطیفی؛ فریبرز عباسی


بررسی اثر سه نوع سیستم آبیاری با پساب بر میزان آبشویی آنیون های حاصله

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 205-210

شراره نصر؛ پیام نجفی؛ ناصر هنرجو


بهبود عملکرد آبیاری جویچه‌ای با تغییر سطح مقطع در طول جویچه

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 13-22

بیژن مجدزاده؛ تیمور سهرابی؛ فریبرز عباسی