کلیدواژه‌ها = آب‌شستگی
مدل‌سازی عددی آبشستگی در محل تنگ‌شدگی آبراهه با استفاده از مدل SSIIM

دوره 12، شماره 3، مهر 1397، صفحه 81-88

سهیل عباسی؛ حسین صمدی بروجنی؛ جواد غفاری گوشه؛ مرجان پارس مهر


تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


بررسی تأثیر طول سرریز مستغرق بر تغییرات توپوگرافی بستر در خم 90 درجه‌ تند

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 159-163

هدی مشکورنیا؛ محمود شفاعی بجستان


تأثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آب‌شستگی اطراف پایه پل

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 135-142

سید جواد مشکواتی تروجنی؛ محسن مسعودیان؛ سید مجتبی صانعی؛ میر خالق ضیاء تبار احمدی


پیش‌بینی عمق آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌ها با مقطع مرکب

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 109-117

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


بررسی تأثیر زاویه جام بر ابعاد آب‌شستگی در پایین‌دست پرتاب کننده جامی مستغرق

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 185-195

سحر پناهی؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ امیر حسین ناظمی


بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

دوره 6، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-8

میکاییل مرادپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر


کنترل آب‌شستگی تکیه‌گاه پل در قوس رودخانه با استفاده از سنگ‌چین

دوره 5، شماره 2، دی 1390، صفحه 73-82

مهوش منصوری هفشجانی؛ محمود شفاعی بجستان


کنترل آب‌شستگی موضعی توسط طوقه‌های مربعی شکل در اطراف پایه پل در قوس‌های 180 درجه

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 53-60

علیرضا مسجدی؛ محمود شفاعی بجستان؛ علی مطیع