کلیدواژه‌ها = هدایت الکتریکی
بررسی اثر کیفیت آب‌های زیرزمینی بر بیابان‌زایی دشت مهران

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-32

عبدالرضا محمدی؛ حاجی کریمی؛ زاهده حیدری زادی


بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکی اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن با روش های زمین آمار

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 141-150

سمیرا واحدی؛ حمید زارع ابیانه؛ مهدی طاهری؛ امید بهمنی