کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
ارزیابی آثار آتشفشان بر تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی کمی و کیفی آبخوان خاش

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 141-152

هادی عاقبت بخیر؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حمید کاردان مقدم


ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت نکارود با استفاده از مدل‌ DRASTIC

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 141-152

سیده عالمه صباغ؛ مریم مروتی؛ مریم پناهنده؛ مهدی تازه


کاربرد رویکرد بیلان جرمی در ارزیابی تغییرات تبادل آب‏های سطحی و زیرزمینی در زیرحوضه لنجانات

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 127-136

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ روح الله فتاحی؛ حسین صمدی بروجنی


مدلسازی اندرکنش سطح آب دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی با استفاده از GMS

دوره 13، شماره 2، تیر 1398، صفحه 129-137

سمانه دادآفرید؛ بهزاد حصاری؛ هیراد عبقری


حداقل جریان مورد نیاز زاینده رود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدوده ی شهر اصفهان

دوره 13، شماره 2، تیر 1398، صفحه 163-173

فرید فضیله؛ غلامحسین کرمی؛ رسول اجل لوئیان


مدل‌سازی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیب‌پذیری

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 105-113

بلال اروجی؛ ثمر مرتضوی؛ زینب فلاح کریمی؛ عباس اروجی


ارزیابی تواتر نمونه‌برداری از منابع آب زیرزمینی در شناسایی مشخصات منبع آلودگی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 113-121

فرهاد خام چین مقدم؛ سیدناصر باشی ازغدی


بررسی اثر کیفیت آب‌های زیرزمینی بر بیابان‌زایی دشت مهران

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-32

عبدالرضا محمدی؛ حاجی کریمی؛ زاهده حیدری زادی


بررسی آثار تغییر روش‌های آبیاری از سنتی به مدرن بر جبران کسری مخزن آب زیرزمینی در دشت نیشابور با مدل SWAP

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 125-133

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مهدی اکبری؛ سید حسین صدرقائن


تعیین الگوی کشت بهینه جهت جلوگیری از افت آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم PSO

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 137-146

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده


نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 33-44

سیده سمیرا حشمتی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبائی


بررسی میزان برداشت ماهانه آب زیرزمینی در محدوده شبکه‌های عمده آبیاری زاینده‌رود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 19-26

مختار میران‌زاده؛ علیرضا مامن‌پوش