کلیدواژه‌ها = کارایی مصرف آب
اثر مدیریت آبیاری و روش‌های کشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 31-40

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ قربان قربانی نصر آباد؛ موسی حسام


تعیین ضرایب حساسیت و بهترین تابع تولید آب- شوری- عملکرد شلغم در منطقه کاشمر

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 111-119

مهدی مکاری؛ میثم عابدین پور؛ هادی دهقان


تأثیر روش‌های مختلف مدیریت کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 85-94

محمد هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد الباجی؛ ناصر عالم زاده انصاری


کارایی روش آبیاری قطره ای در مزارع گوجه فرنگی در شرایط شور بودن منابع آب

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 137-145

مهرداد نوروزی؛ مختار زلفی باوریانی


تعیین بهترین تابع تولید آب- کود و کارایی مصرف آب دو رقم پنبه «گلستان» و «ب557» در گرگان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-8

فاطمه ولی نژاد؛ ابوطالب هزار جریبی؛ صالح مهموم سالکویه


بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-9

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ محمد شایان ن‍ژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمد خانی


واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای کلزا در شرایط مزرعه

دوره 8، شماره 1، تیر 1393، صفحه 9-17

حجت‌اله اروانه؛ فریبرز عباسی


تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس در شرایط لایسی‌متری

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 71-78

محمد هادی راد؛ محمد حسن عصاره؛ مهدی سلطانی؛ مهدیه تجملیان


ضریب گیاهی، بهره‌وری و ضریب حساسیت آبی کوشیا تحت تنش شوری و رژیم‌های آبیاری

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 89-98

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ علیرضا کیانی