کلیدواژه‌ها = یزد
تعیین نیاز آبی دو رقم تجاری انار(ملس یزدی و ملس ساوه) در سیستم آبیاری موضعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 43-51

علی بافکار؛ مصیب کریمی؛ محمد هادی راد


بررسی و پیش‌بینی نقش صنایع در آلودگی آبخوان‌های زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی(مطالعه موردی: دشت یزد - اردکان)

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 61-70

هادی زارعی محمودآبادی؛ سید ابوالقاسم میرحسینی؛ سید مسعود منوّری