کلیدواژه‌ها = آب شور
کاربرد پسماندهای آلی مختلف و بیوچارآن‌ها برای اصلاح یک خاک شور-سدیمی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1401

10.22034/iwrj.2022.13797.2387

ملیحه فولادی دورهانی؛ محمد شایان نژاد؛ حسین شریعتمداری؛ محمدرضا مصدقی


کارایی ‌مصرف آب و عملکرد گیاه فلفل قلمی در روش شیرین سازی آب شور به روش میعان با نور خورشید (آبیاری تقطیری)

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 173-186

زهرا مشرفیان دهکردی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری؛ سعید ریزی


بررسی تأثیر توأم تنش آبی دوره‌ای و شوری ناشی از آب ‌دریای خزر بر عملکرد پنبه

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 79-86

مهدی ذاکری ‌نیا؛ رقیه افشاری؛ محمدهادی پهلوانی


ضریب گیاهی، بهره‌وری و ضریب حساسیت آبی کوشیا تحت تنش شوری و رژیم‌های آبیاری

دوره 7، شماره 1، تیر 1392، صفحه 89-98

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ علیرضا کیانی