کلیدواژه‌ها = شکست سد
توسعه مدل دوبعدی شبیه سازی شکست سد مبتنی برمعادلات آب کم عمق بر روی شبکه بی سازمان مثلثی

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 115-124

ابوالفضل اکبر پور؛ امید خراشادی زاده؛ مجتبی علی پرست؛ حسین مهدیزاده


مدل‌سازی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد با روش ضمنی شبه‌لاگرانژی

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 21-30

حامد سرورام؛ ابوالفضل شمسایی