کلیدواژه‌ها = سیلاب
تعیین ضریب نشت در رودخانه‌های فصلی مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه خشک شیراز

دوره 17، شماره 3، آبان 1402

10.22034/iwrj.2023.14247.2495

سیداحمدرضا ترابی؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ حسین بابازاده


بررسی تاثیر سطوح مناسب تغذیه مصنوعی و مدیریت سیلاب در دشت شهریار بر منابع آب زیرزمینی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22034/iwrj.2023.14153.2472

نیما صالحی‌شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی؛ محمدرضا غفوری؛ مسعود صفوی؛ علی پناهدار


بررسی عددی جریان سیلاب در شبکه فاضلاب با در نظر گرفتن اثرات مجرای ورودی

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 67-76

صادق مودی؛ حسین مهدیزاده؛ مهدی اژدری مقدم


تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی واطلاعات ژئومورفولوژیک مطالعه موردی " مخروط افکنه فریزی" در استان خراسان رضوی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-28

زینب ملائی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید محید هاشمی نیا


تحلیل ریسک و عدم قطعیت شکست سد خاکی (مطالعه موردی: سد درودزن در استان فارس)

دوره 7، شماره 2، دی 1392، صفحه 31-40

احسان گودرزی؛ ناصر شکری؛ مینا ضیائی


پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 11-22

سعید شعبانلو؛ حسین صدقی؛ بهرام ثقفیان؛ سید حبیب موسوی جهرمی