کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
مدل‌سازی فرآیند تبخیر-تعرق روزانه با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و هوشمند

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-62

10.22034/iwrj.2022.10026.2338

حسین ملک احمدی؛ احسان میرزانیا؛ سپیده خسروی؛ علی ابراهیم‌زاده


ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش‌بینی سطح آب‌زیرزمینی(مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 95-105

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد