کلیدواژه‌ها = جریان غلیظ
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر روی توزیع سرعت در بدنه جریان غلیظ

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-10

مهدی کاهه؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


بررسی آزمایشگاهی شدت اختلاط جریان غلیظ و سیال پیرامون آن در مقاطع همگرا

دوره 8، شماره 2، دی 1393، صفحه 83-91

ایوب مرادی؛ مهدی قمشی؛ بهنام سروری نژاد؛ حسن گلیج